Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Vergeet ze niet even door te nemen
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die via deze website worden aangeboden en/of uitgevoerd door PackshotStudio. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen schriftelijk voorafgaand aan de opdracht, gelden de onderstaande afspraken en voorwaarden. Opdrachtgever verklaart met het plaatsen van een opdracht en het afnemen van het materiaal volledig op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden, die te respecteren en daar volledig naar te handelen.

Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen:
De aanbiedingen of offertes van PackshotStudio en/of aanbiedingen op deze website zijn wederzijds vrijblijvend en geldig t/m 31-12-2019. Onder voorbehoud van beschikbare capaciteit. De genoemde prijzen gelden per beeld. Inbegrepen in de prijs is de opname, afwerking en aflevering op DvD-Rom. Aangeboden offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Opdrachtbevestiging:
PackshotStudio zal pas aanvangen met een opdracht nadat de opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Aanleveren/ophalen van producten:
Het aanleveren en ophalen van producten geschiedt op basis van 1 levering van en naar de fotostudio voor rekening van opdrachtgever. PackshotStudio zal alle koeriers en/of posttransporten doorbelasten aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat producten ten minste 24 uur, of 1 werkdag, voordat de aanvang van de opdracht plaatsvindt beschikbaar zijn gesteld aan PackshotStudio. Nadat de opdracht is goedgekeurd zal opdrachtgever binnen 24 uur, of 1 werkdag, zijn producten weer terugnemen. PackshotStudio kan voor producten en goederen die langer in de fotostudio aanwezig zijn een vergoeding van 250 euro per m3 per dag of dagdeel in rekening brengen.

Levertijden:
PackshotStudio zal zijn uiterste best doen overeengekomen levertijden na te komen. Vertraging in de levertijd kan nimmer resulteren in schadevergoeding, tot annulering van de opdracht of tot reductie op de opdracht som. Echter wanneer de levertijd met 2 x 5 werkdagen is vertraagd mag opdrachtgever de producten en goederen terugnemen en elders aanbieden. Er zullen dan geen kosten in rekening gebracht worden door PackshotStudio en de opdracht wordt dan als geannuleerd beschouwd.

Meerwerk:
Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat niet is overeengekomen in de opdrachtbevestiging maar wel is uitgevoerd. PackshotStudio zal meerwerk doorbelasten aan opdrachtgever en daarbij trachten zoveel mogelijk vooraf opdrachtgever te informeren.

Rechten op het beeldmateriaal:
Het beeldmateriaal dat PackshotStudio vervaardigt wordt overgedragen inclusief een onbegrensd en onbeperkt gebruikersrecht van PackshotStudio met inachtneming van de in de volgende paragraaf (Toeslag Europa en wereldwijd gebruik) genoemde voorwaarde. De gebruikersrechten van PackshotStudio op het beeldmateriaal zullen pas als overgedragen beschouwd worden NADAT volledige betaling van de opdracht som heeft plaatsgevonden. PackshotStudio is gerechtigd de levering van beeldmateriaal op te schorten, dan wel beeldmateriaal terug te vorderen, wanneer betaling van de totale som niet heeft plaatsgevonden.

Toeslag Europa en wereldwijd gebruik.
Wanneer beeldmateriaal vervaardigd door PackshotStudio, anders dan voor internet toepassingen, wordt gebruikt door de opdrachtgever in communicatiedoelstellingen binnen Europa of voor wereldwijd gebruik zal PackshotStudio respectievelijk 25% voor Europa en 50% voor wereldwijd gebruik -over de totale opdrachtsom – extra in rekening brengen. Wanneer na levering van het beeldmateriaal alsnog wordt besloten het materiaal Europees dan wel Wereldwijd in te zetten zal opdrachtgever, op eigen initiatief, PackshotStudio hierover berichten en de toeslag per omgaande voldoen. PackshotStudio zal bij constatering van gebruik van beeldmateriaal, zoals hierboven omschreven en zonder dat daarvoor de toeslag is betaald, eenmalig de opdrachtgever in de gelegenheid stellen alsnog de toeslag te voldoen. PackshotStudio is daarna gerechtigd een boete in rekening te brengen.

Re-shoots:
Wanneer opdrachtgever besluit dat beeld anders gefotografeerd moet worden tijdens een opdracht, dan wel dat beeld opnieuw gefotografeerd moet worden, beschouwt PackshotStudio dit als meerwerk, dat zal worden doorbelast aan opdrachtgever.

Reclamaties:
Wanneer opdrachtgever over het geleverde materiaal niet tevreden is mag tot 7 dagen na aflevering gereclameerd worden. Na 7 dagen wordt het beeldmateriaal beschouwd als goedgekeurd en geaccepteerd. PackshotStudio zal in goed overleg en naar redelijkheid klachten serieus behandelen en proberen te verhelpen.

Overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan dat PackshotStudio niet in staat is deze overeenkomst na te komen door externe omstandigheden.

Eigendom van de producten:
De door opdrachtgever aangeboden producten en goederen aan PackshotStudio blijven gedurende de productie eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht deze te laten fotograferen. PackshotStudio zal in geen geval eigendom van deze producten aanvaarden.

Verzekering van producten en goederen aanwezig in de studio:
Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat producten en of goederen aangeboden voor fotografie voldoende zijn verzekerd tegen diefstal, brand, beschadiging, transport, e.d. In geval van schade aan de producten of goederen zal eerst de verzekering van opdrachtgever aangesproken worden pas waarna die van PackshotStudio, tenzij PackshotStudio grove nalatigheid verweten kan worden.

Aansprakelijkheid PackshotStudio:
PackshotStudio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport van en naar de studio of vooraf aanwezige schade op de te fotograferen producten schade die op de te fotograferen producten aanwezig is tijdens de fotografie. Opdrachtgever vrijwaart PackshotStudio voor aanspraken van derden op de te fotograferen producten. Aanspraken op PackshotStudio zijn in ieder geval beperkt tot maximaal 125% van de opdracht som door opdrachtgever geplaatst.

PackshotStudio op locatie:
Voor werkzaamheden op locatie kan PackshotStudio kosten berekenen voor het vervoer van en naar de opname locatie alsook het open afbouwen van de fotostudio. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: a)transport van Amsterdam naar de locatie, b)opbouw fotostudio, c) afbouw fotostudio, d)vervoer van de locatie naar Amsterdam. Wanneer blijkt dat in een door opdrachtgever toegewezen ruimte de fotografie werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, waarbij PackshotStudio bepaalde kwaliteitseisen ten aanzien van het werk probeert na te streven, is opdrachtgever de vervoerskosten wel verschuldigd.

Betalingen:
Producten en diensten worden geleverd op basis van directe betaling bij aflevering. PackshotStudio behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan een opdracht een voorschot van ten minste 30% van de opdracht som in rekening te brengen. Pas nadat het voorschot ontvangen is, zullen de werkzaamheden gestart worden.

Geschillen:
Geschillen zullen voorgelegd worden aan de rechtbank van Amsterdam, volgens het Nederlandse recht.